Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu, analytické účely a v případě udělení souhlasu také pro účely cílení reklamy využíváme soubory cookies. Nastavení vlastních preferencí cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.


/ Klimakterium a menopauza

KLIMAKTERIUM JE OBDOBÍ ŽENY Z FÁZE

HORMONÁLNÍ CYKLICKÉ ČINNOSTI A SCHOPNOSTI

REPRODUKCE DO OBDOBÍ HORMONÁLNÍHO KLIDU

A UKONČENÍ REPRODUKČNÍ SCHOPNOSTI. MŮŽE

BÝT PROVÁZENO NEPŘÍJEMNÝMI SUBJEKTIVNÍMI

I OBJEKTIVNÍMI PŘÍZNAKY.

Klimakterium

a menopauza

GYNEKOLOGIE

KLIMAKTERIUM A MENOPAUZA

Od puberty až do období p��echodu je život ženy doprovázen cyklickou hormonální

��inností. S postupujícím v��kem dochází k poruchám v této oblasti, která je z hlediska

fyziologie zna��n�� komplikovaná. Každá žena se tak dostává do období p��echoduneboli klimakteria

, kdy kon��í její reproduk��ní funkce. Toto období je pro v��tšinu žen

dosti složité, protože se objevují zm��ny a nep��íjemné p��íznaky jak po stránce fyzické,tak i duševní a m

��ní se i její role v oblasti sociálního postavení.

Po��ínající nevyváženost sexuálních ��ídicích a výkonných hormon�� vyús��uje v trvalýde

�� cit estrogen��. Jejich p��ítomnost má významný ochranný vliv. Jejich nedostatek proto

startuje ��i urychluje mnoho r��zných chronických a degenerativních onemocn��ní, kterávýrazn

�� snižují kvalitu života. Proto velmi záleží na preventivních opat��eních, která

musejí být komplexní a v��as aplikovaná, aby dokázala t��mto nežádoucím zm��nám

zabránit.

V��k menopauzy kolísá kolem 50. roku v��ku. Je dán p��edevším geneticky. Nástup

menopauzy snižuje o 1,5 roku kou��ení, podvýživa a ur��itý vliv má i chirurgická sterilizacea hysterektomie (opera

��ní odstran��ní d��lohy).

P��ed��asná menopauza p��ed 45. rokem v��ku (n��kdy uvád��no 40. rokem) m��že mít pro

zdravotní stav ženy velmi vážné d��sledky.

Slovníček pojmů

Klimakterický syndrom – je souborem typických p��íznak��, charakteristickým

pro hormonální zm��ny.

Mezi nej��ast��jší p��íznaky pat��í návaly horka do hlavy, náhlé zrudnutí, pocení, nespavost,

bušení srdce a poruchy jeho rytmu, chv��ní a t��esy, podrážd��nost, nespavost, psychická

labilita a deprese, ale i nap��. bolesti kloub�� apod.

Období premenopauzy a perimenopauzy je charakterizováno nepravidelnostmi

menstrua��ního cyklu, které jsou ��asto ��ešeny opera��ními zákroky (kyretáž – výškrab,

hysterektomie – odn��tí d��lohy).

Období postmenopauzy je záke��né v tom, že zprvu nemá žena žádné zjevné ��i závažné

potíže, ale ty se pak náhle objevují po n��kolika letech jako atro�� cké zán��ty sliznic(pochvy, mo

��ových cest, o��í, dásní, st��eva…) ��i ješt�� pozd��ji jako metabolické choroby

(ateroskleoróza s vyúst��ním v infarkt myokardu ��i cévní mozkovou p��íhodu, diabetes,

osteoporóza se zlomeninou apod.).

Diagnostika

Opírá se hlavn�� o klinické p��íznaky a nález p��i gynekologickém vyšet��ení se zhodnocením

stavu sliznic a také o hormonální vyšet��ení (v ��asném období premenopauzy je tém

���� bezcenné). D��ležitou roli hraje dnes také vyšet��ení vaginálním ultrazvukem

ke zhodnocení d��ložní sliznice. Ke zhodnocení tíže klimakterického syndromu slouží

dotazníky (nap��. Kupperman��v index).

Klasická léčba

Nejú��inn��jší, ale leckdy kontroverzní je hormonální lé��ba. U žen s d��lohou je nutné

podávat oba hormony, tj. estrogeny i gestageny k ochran�� d��ložní sliznice, u žen

po odstran��ní d��lohy pak jen samotné estrogeny. Tyto léky ozna��ujeme jako „HRT

��i HST“ (hormonální substitu��ní terapie). U zdravých žen v premenopauze lze také užít

nízkodávkovanou antikoncepci.

HRT je u žen s p��ed��asnou menopauzou ��i se závažn��jším nedostatkem estrogen��

jedinou kauzální lé��bou, která vede ke zlepšení jejich zdraví. Musí být však nasazována

ve správném ��ase a po ��ádném vyšet��ení gynekologickém, interním a mamogra�� ckém,po vylou

��ení všech kontraindikací a stanovení individuálního rizika. Má být tzv. „šitá

na míru“ (tailoring) každé pacientce individuáln��. Zárove�� existuje celá škála aplika��níchforem lé

��by od tablet po krémy, náplasti, injekce až po podkožní implantáty a spreje.

Ostatní nehormonální lé��ba má pom��rn�� malý význam, naopak na významu nabývají lékys ú

��inky na hormonální receptory, které nemají n��která rizika estrogen��. V posledních

letech jsou populární preparáty obsahující tzv. fytoestrogeny (látky izolované z rostlin

– nap
��. sója a ��ervený jetel – které mají také ú��inek na hormonální receptory). Sou��ástí

komplexní lé��by jsou i takové postupy jako akupunktura, cvi��ení, psychoterapie a jiné.

KLIMAKTERIUM je fáze stárnutí ženy ozna��ující p��echod z reproduktivní fáze

do nereproduktivního stavu.

MENOPAUZA je poslední krvácení v život�� ženy (dá se ur��it jen zp��tn��, rok po n��m).

KLIMAKTERICKÝ SYNDROM je p��ítomnost nep��íjemných p��íznak�� v tomto období.

PREMENOPAUZA je období n��kolika let p��ed posledním krvácením, kdy se již za��ínají

objevovat poruchy v hormonální ��innosti ženy.

PERIMENOPAUZA je období zahrnující premenopauzu a období do posledního

krvácení.

POSTMENOPAUZ a je období za��ínající déle než rok po posledním krvácení.

GERIPAUZA je období nad 65 let v��ku ženy (��asná) a nad 85 let (pozdní).